Dunakanyarkult

2020. március 14. 09:58 - fabiane

A drégelypalánki vasút bombasztikus története

Dunakanyari vasúti érdekességek II.

dremeg.jpg

Az új Duna-Ipolyvölgyi vasút megnyitása - Az első vonat a Verőcze-Katalinpuszta állomáson (1909, Jelfy Gyula) 

"Mennyire haladtak a drégelypalánkival? A duna-ipolyvölgyi vasút, melyet minálunk drégelypalánkinak hívnak, az év közepétől épül s a Verőcére költözött építésvezetőség reméli, hogy jövő év-novemberére készen lesznek vele s a forgalomnak átadható lesz. Egyszerre öt szakaszon dolgoznak s nem kevesebb, mint 1800 munkást foglalkoztatnak a földmunkával, a kik igen jól keresnek. Most ugyan a karácsonyi ünnepek miatt szünetel a munka, de január 7-én újra felveszik azt s bár a fagy erősen hátráltatja a földmunka befejezését, mégsem hagyják félbe, hogy kellő időre elkészüljenek. Az egész vonalon nem kevesebb, mint 80 áthidalást készitnek. Egy időben folyik a vác—verőcei vonalszakasz földmunkájának elkészítése. (Váci Hirlap, 1907)

dinam.jpg

Az első dinamit

"Hontmegye szerezte meg azt a kétes dicsőséget, hogy a magyar társadalom immár arról is tud, hogy nálunk bombával, orosz módra irtottak ki egy emberéletet. Csütörtökön hozták hírül először a verőceiek, hogy Szokolyán bombával megölték Bauman erdővédet. Hét ezer holdas erdősége van Szokolyán gróf Sierstorp Henrik porosz mágnásnak. Ebből csak 500 hold szántó, a többiben vadat őriznek s ott egyik erdővéd Bauman volt. Hires, kegyetlen ember, a ki bárha magyar származású volt, az erdőn minden galyszedőt szigorúan kérdőre vont és elszedve azok szerszámait, gondolkodás nélkül feljelentette őket. így nem csoda, hogy az alig 35 éves embernek alig volt Szokolyán és környékén jóindulatú embere. Haragudtak rá, győlölték s a legnagyobb ellenségének csütörtökre hajló éjszakán életével fizetett. A felesége nem volt otthon, egyik kis gyermeke távolabb feküdt le nyugalomra. A szerencsétlen ember munka után mély álomba merült és többé nem ébredt. az ismeretlen tettes benyomta először az ablakot, azután egy dinamittal telt bombát dobott be abba a szobába, hol Brauman aludt. A következő percben iszonyú robbanás reszkedtette meg a levegőt s az ablak ezer darabban vágódott ki, a bútor halomra dőlve zúzódott össze, közte a vadőr teste véresen vonaglott. Eddig csak annyit tudott a nyomozó csendőrség megállapítani, hogy a merénylethez a dinamitot a duna—ipolyvölgyi vasút építésvezetőségétől lopták el, de a tettes nyomára nem akadtak. A bombával megölt embert pénteken temették el." (Váci Hirlap, 1907)

A katalinai rablás (1908)

mozer.jpg

Rablógyilkos merénylet Vác és Rétság között. - Kirabolt vasúti vállalkozók. (Pesti Hírlap, 1908)

"Megdöbbentő rablógyilkossági kísérlet történt szombaton reggel a rétsági országúton Vác közelében, körülbelül azon a helyen, ahol négy esztendővel ezelőtt kiraboltak egy postakocsit, a kocsist és a postaszolgát pedig meggyilkolták.
A
mostani vakmerő rablógyilkossági sérletet álarcos rablók követték el, megtámadtak egy kocsit, amelyben egy vagyonos vasúti vállalkozó, annak a pénztárosa, a kocsis és egy szolga ültek
A
rablók revolverrel, furkósbottal és más öldöklő szerszámmal voltak fölfegyverkezve s miután a meglepett utasok közül a vállalkozót és pénztárosát félboltra verték, az elrablóit, mintegy negyvenezer korona összegű pénzzel az utonállók megszöktek s nyomuk veszett.
A
vakmerő eset hire nagy szenzációt s általános megdöbbenést keltett úgy a fővárosban, mint a környékén, ahol a merénylet óta csendőrség, rendőrség és katonaság együttesen nyomozza a kegyetlen gonosztevőket.
A
rétsági országúton.
A
rablógyilkossági merénylet a rétsági országúton történt. Ezen az útvonalon hajtatott egy kocsin Grün Ákos vállalkozó és Mózer Antal mérnök, a vállalkozó pénztárosa s két bőrtáskával tele pénzt vittek magukkal, hogy több száz munkás hetibérét kifizethessék. A vonal megépítésén jelenleg Nógrád közelében dolgoznak a vállalat munkásai. Ide viszik ki minden szombaton Vácról a munkások kifizetésére szükséges pénzösszeget a vállalat megbízottjai. Szombaton reggel is Grün Ákos, az épitö cég egyik beltagja és Mózer Antal a társaság mérnöke kocsira ültek, hogy 37,000 koronát vigyenek ki Nógrádra és kifizessék a munkások heti bérét. A kocsison kivül velük ment még Csepregi Lajos szolga is. Amint a kocsi elhagyta a váci katonai lövöldét, a verőce—rétsági országúton a váci püspüki uradalomhoz tartozó Katalin-erdő közelében öt, revolverrel, késekkel és dorongokkal felfegyverkezett álarcos ember ugrott elő az erdő sűrűjéből, megállították a kocsit elvágták a lovak istrángjait és a kocsin ülő Mózerre és Grünre madtak. Mindez egy pillanat műve volt; a kocsin ülők nem is gondolhattak a védekezésre. Egyedül Csepregi Lajos szolgának sikerült leugrani a kocsiról s előrántva revolverét többször rálőtt a támadókra, de golyói nem találtak s igy jobbnak látta menekülni.
A
támadók ezalatt dorongokkal agyba-főbe verték Grün Ákost és Mózer Antalt, akik nyomban eszméletlenül terültek el a földön. A kocsis ezalatt csodálatos módon észrevétlenül és bántatlanul elillant s azóta nem is került elő. A merénylő rablók ezután magukhoz vették azt a két bőrtáskát, amelyben 37,000 korona készpénz volt és
elmenekültek."

 

dina.jpg

 

A vonaton megutaztatott verőcei bombák  (Váci Hirlap, 1908)

"Azon a napon, mikor a katalinai rablókat egy vasutas figyelmeztetésére elfogták, veszedelmes dologra akadtak attól a helytől nem messze, a hol a rablást elkövették. A csendőrök ugyanis járták az erdőt s mintegy 60 méterre a rablógyilkosság színhelyétől egy fa tövében kék papirosba burkolt csomagot vettek észre. Óvatosan felemelték és kibontották s akkor látták, hogy mily veszedelmes tárgyra találtak. A papirosban ugyanis három teljesen elkészített, gyujtózsinórral ellátott bomba volt. Nem valószínű, hogy a rablók hagyták a bombákat hátra, mert tudniok kellett, hogy a három közül ha csak egyet is a lovak elé dobnak, nemcsak a kocsiban ülők és az ott levő pénz semmisül meg, de őket is darabokra szaggatja a robbanás. A csendőrök nem tudtak mit csinálni a bombákkal, hát egy csendőrt vonatra ültettek, a ki a veszedelmes szerszámokat behozta kezében a rendőrségünkre. Képzelhető, hogy nem volt kedves vendég a csendőr. A mint megnézték az ártatlannak látszó bombákat, Kálló rendőrkapitány azonnal intézkedett, hogy mielőbb visszaszállítsák Verőcére és a vasútépítő vállalat elrejtett bombaraktárába tegyék el a föld alá. A kimerült csendőrség nem is keresi, hogy hogyan került a bomba az erdőbe."

mariska.jpg

Ez a nyeregtartályos Mariska Verőcéről ment (diós)Jenőhöz 1909-ben, az Ipolyvölgyi vasút megnyitásakor - aztán nem bírta a terhet, néha visszagurult. "...Drégelypalánkról Nagyoroszi felé induló hosszú kocsisor meggondolta magát és a gép minden haragos prüszkölése dacára se szó se beszéd, jött vissza a drégelypalánki állomásra, maga után vonszolva a mérgében és erőlködésében majd megpukkadó fiók masinát."

A verőcei házasságszédelgő  (Szeged és Vidéke, 1908. augusztus)

"Pénteken izgalmas szenzáció hire járta be a kis Verőcét. Moser Antal, a duna-ipolyvölgyi vasutvállalat pénztárosa, egyik áldozata a vácrétsági rabló-merényletnek, megszökött a községből. Szent István napjának éjjelén titokban, búcsú nélkül hagyta el menyasszonya szüleinek házát, ahol a merénylet óta szeretettel ápolták a bekötözött fejű, bénakezü embert. Most kiderült, hogy Moser méltatlan volt erre a gyöngédségre, mert hűtlenül kezelte a vasutvállalat pénzeit és a magánélete is a szélhámosságok sorozata volt. Rövid másfélévi tartózkodása alatt hat urileánnyal váltott jegyet Verőcén, előbb jól élt a jegyesei házánál, aztán egymás után hagyta őket faképnél. Az éjszaka a hatodik mellől szökött meg, miután a vállalat elbocsájtotta és figyelmeztette, hogy jó lesz, ha kereket old. A házasságszédelgő pénztáros szökésével kapcsolatban gyanúsító hírek keltek szárnyra, amelyek alkalmasak arra, hogy a rablómerénylet ügyében megindult nyomozásnak szenzációs fordulatot adjanak.

...A házasságszédelgö Moser. - Moser, aki kezdettől fogva mérnöknek tituláltatta magát, noha csak egyszerű Írnok volt, rendkívül zajos és eleven társadalmi életet kezdett Verőcén. Sorra vizitelt a leányos házaknál és mint nőtlen fiatalember, csakhamar nagy ázsióra tett szert a „mérnök ur‘". Másfél esztendő alatt végig udvarolta Nógrád- verőce összes leányos házait. Mulatságokon, lakodalmakon, keresztelőkön, ebédeken, vacsorákon és zsurokon élénken szerepelt.

Moser eleinte a postamester leányának udvarolt, innen azonban valami dolog miatt kiadták az útját, aztán még négyszer csapott föl vőlegénynek, de valamennyi párti az eljegyzés után hamarosan széjjelment. Sokáig hitegetett a „mérnök ur“ egy nógrádverőcei urileányt, Anda vasúti hivatalnok Magda nevű leányát. Moser a mérnöki címmel áltatta Andáékat, akiknél hónapokig lakott és étkezett. Mihelyt vőlegény lett, bekvártélyozta magát a menyasszonya családjához. De ez a párti is fölbomlott. Egy napon eltűnt Moser Andáéktól, akik nemsokára arról értesültek, hogy a vőlegény urnák már más a menyasszonya. Ez a szép Kuncz Ilonka volt, Moser mostani arája, aki mitsem tudott a csél-csap ember korábbi kalandjairól és gyanútlanul nyújtotta neki kezét.

Nős, családos . . .

A hivatali visszaéléseken kivül most minden diffamáló dolog napvilágra került Moserről. Azt mondják, hogy a hat menyasszonyt faképnél hagyó ember már régóta nős, ezelőtt nyolc évvel házasodott Németországban és több gyermek atyja. Az előélete különben is viharos : mielőtt a vasútépítő-társasághoz került, végigkóborolta a kontinenst, de mindenünnen sietve kellett távoznia, mert inkorrektségben utazott mindig. Harminckét éves, csinos, szőke ember, akinek szenvedélye volt a kaland, az eszközeit pedig nem válogatta soha.

Egy fővárosi előkelő állású tisztviselő, aki évek óta Nógrádverőcén nyaral, érdekesen nyilatkozott Moserről: — Mindenki ismerte Verőcén Mosert, aki az ott nyaraló pesti hölgyek iránt is kiváló figyelmet tanúsított és derüre-borura udvarolt mindenkinek, aki szoknyában járt. A hirtelen elbocsátás hírét csütörtökön délután tudták meg Verőcén s ma reggel, mikor a vonattal a tővárosba utaztam, általános szóbeszéd tárgya volt már az eset. Én is úgy tudtam meg, hogy a sokszoros vőlegény csütörtökön, éjnek idején, felkötött karral, lábbadozó állapotban megszökött menyasszonyától. Verőcétől Budapestig a vonaton ma reggel egyébről sem beszéltek, csak Moser szökéséről.

A lovag ur tehát, a többszörös álvőlegény, az általános érdeklődés fókuszában áll Verőcén, ahol annyi vacsorát végigevett és annyi vidám éjszakát végigtáncolt és ahol a sok murinak, ime, ilyen csúnya vége lett."

 

fin.jpg

 A vasútállomás mögött látható emeletes fináncházat is a drégelypalánki vasút építése kapcsán húzták fel. Tud valaki valamit a történetéről?

 

Szólj hozzá!

A bejegyzés trackback címe:

https://dunakanyarkult.blog.hu/api/trackback/id/tr1515520262

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
Dunakanyarkult
süti beállítások módosítása